Når du går i folkeskolen

Behov for vejledning er meget individuelt, og vejledningen vil i høj grad blive målrettet elever, der har særlige behov for vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

Det er vigtigt, at eleven får mulighed for at få et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og samtidig bliver bevidst om egne kompetencer og kvaliteter for derigennem at blive i stand til at træffe et selvstændigt valg af ungdomsuddannelse.

UU Vejen tilbyder følgende vejledningsaktiviteter:

 •   7. klasse: Orientering om uddannelsessystemet
 •   8. klasse: Introduktionskurser på ungdomsuddannelserne
                   Kollektiv vejledning for elever 
 •   9. klasse: Frivillig afklarende brobygning
                   Kollektiv vejledning for elever
 • 10. klasse: Obligatorisk brobygning. Praktik for uafklarede.
                   Kollektiv vejledning for elever 

Orientering på forældremøder

Vejledningen foregår på skolerne

Brobygning

 9. klasse

I 9. klasse tilbydes brobygning, hvis eleven endnu ikke er parat til at gå i gang med en ordinær uddannelse eller hvis man er uafklaret i forhold til, hvilken uddannelse, man kunne tænke sig.

10. klasse

Brobygning i 10. klasse er et  forløb, hvor eleven i fem dage deltager i undervisning på èn eller flere ungdomsuddannelser. Mindst èn af ungdomsuddannelserne i brobygning skal være en erhvervsrettet uddannelse. Eleven skal derfor besøge mindst Én af erhvervsuddannelserne eller htx eller hhx.

Brobygning er en obligatorisk del af 10. klasse, men kan dog også være en kombination af brobygning og praktik.

UU Vejen forestår tilmelding 

Se tilbud om brobygning på:

www.brobygning.unoung.dk

Kørselsgodtgørelse  efter gældende regler

Elevtransport

Der ydes kørselsgodtgørelse til praktikforløb, intro- og brobygningskurser svarende til billigste offentlige transport tur/retur med rejsekort:

 Læs om UU Vejens Kørselsregler

Bestil rejsekort her Rejsekort

 

Erhvervspraktik i Vejen

Elever i 8.-10.klasse kan komme i erhvervspraktik, hvis det passer ind i elevplanen og har sammenhæng med den øvrige vejledning.

Målet med erhvervspraktikken i 8.- 10. klasse er:

 • at give eleverne kendskab til forhold og vilkår på forskellige arbejdspladser
 • at give eleverne kendskab til arbejdsopgaver inden for forskellige erhverv 
 • at forberede eleverne til miljøskiftet fra skolen til en anden arbejdsplads
 • at sætte erfaringer fra erhvervspraktik i forbindelse med deres personlige valg af uddannelse og erhverv ind i en større sammenhæng

Eleven finder selv praktikpladsen evt. i samråd med UU vejlederen.

Erhvervspraktik er en vejledningsaktivitet, der kan give eleverne et godt grundlag for at træffe valg af uddannelse, når de går ud af folkeskolen.

Al praktik aftales med klasselæreren og UU vejlederen, så der tages hensyn til klassens årsplan.

UU-vejlederen eller klasselæreren udleverer skema om praktikaftale. Aftale om erhvervspraktik skal underskrives af eleven og forældrene. UU-vejleder udfærdiger praktikpapirer til virksomheden og til eleven.

Praktikkatalog

Nogle erhvervspraktiksteder og -fag tilbydes i særlige uger og med særlige ansøgningsformularer og tilmeldingsprocedurer. Dette fremgår af beskrivelserne af de enkelte erhvervspraktiktilbud.

Vær opmærksom på, at du før ansøgning om erhvervspraktik skal have aftalt med din klasselærer / kontaktlærer, at du må komme i erhvervspraktik på det givne tidspunkt.

Undersøg om du kan nå frem til praktikstedet med diverse transportmidler.

Det fremgår af de enkelte tilbud, hvordan du søger.

Praktikkatalog 2016/2017

Kørselsgodtgørelse efter gældende regler.

Forældre

Ansvar og indflydelse

I har stor indflydelse på jeres barns valg af uddannelse. Som forældre kan I hjælpe jeres barn i vejledningen:

    • I taler med jeres barn om fremtiden og ønsker om uddannelse 
    • I taler med jeres barn om mulighederne for at deltage i 
       vejledningsaktiviteter; introkurser, brobygning og praktik 
    • I er tydelige i jeres egne holdninger og forventninger til jeres barn

I har ansvar for tilmelding til ungdomuddannelsen

Samarbejde mellem UU-vejleder og forældre
I UU Vejen er samarbejde med forældrene en vigtig og naturlig del af vejledningen.

I grundskolen deltager UU-vejlederne i forældremøder på flere klassetrin og orienterer om: 
    • årets gang i vejledningen 
    • vejledningsaktiviteter 
        o introkurser 
        o brobygning 
        o praktik 
    • vurdering af uddannelsesparathed

UU Vejen vægter forældresamarbejdet højt efter afslutning af grundskolen,
og vi opfordrer forældrene til at være en del af de vejledningsaktiviteter, der måtte blive tilbudt den unge i forbindelse med et evt. afbrud på en ungdomsuddannelse eller i forbindelse med usikkerhed ved valg af uddannelse. 

Introduktionskurser

 

Obligatorisk vejledningsaktivitet for elever i 8. klasse

I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser på ungdomsuddannelserne.

Kurserne varer i alt 5. dage og afvikles på erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.

Ved besøgene deltager eleverne i undervisning og vejledning på uddannelsesstederne og får indblik i hverdagen, og hvilke krav der er på en ungdomsuddannelse.

Introduktionskurser skal forberede elevens valg af ungdomsuddannelse, ved at han/hun deltager på de ungdomsuddannelser, der passer til den enkeltes evner og anlæg

UU Vejen forestår tilmelding

Se mulighederne på www.brobygning.unoung.dk

Kørselsgodtgørelse efter gældende regler

 


  

 

 

 

 

 

 

Særlige vejledningsaktiviteter

 

Skolen kan i samarbejde med UU tilbyde, at eleven i en periode har mindre skolegang og til gengæld deltager i særligt tilrettelagte forløb f.eks. med praktik og brobygning

Kontakt UU-vejlederen for nærmere information

Uddannelsesmesse
Uddannelsesparathed

 Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering mm.

Uddrag

8. klasse

vurderingen foretages på baggrund af

 • elevens standpunktskarakterer (1/12)
 • skolens helhedsvurdering af personlige forudsætninger: motivation, selvstændighed, ansvarlighed, mødestabilitet og valgparathed i forhold til ungdomsuddannelse
 • skolens helhedsvurdering af sociale forudsætninger: samarbejdsevne, respekt og tolerance

Elever vurderes uddannelsesparate

 • Hvis karaktergennemsnittet er mindst 4
 • Hvis eleven vurderes at opfylde de personlige og sociale forudsætninger for at gå i gang med en ungdomsuddannelse

Ikke uddannelsesparate

Skolen og UU samarbejder om en målrettet indsats for at gøre eleven uddannelsesparat ved afslutning af 9. klasse

 

9. og 10. klasse

UU foretager ny vurdering af elever, der ved vurderingen i 8. / 9. klasse var erklæret ikke uddannelsesparate

Se eventuelt mere om uddannelsesparathed

Fornyet parathedsvurdering

 • Ved fald i det faglige niveau
 • Ved ændring de personlige og sociale forudsætninger i negativ retning.
Uddannelsesplan

Eleven skal ved udgangen af grundskolens 9. klasse have en plan for sin videre uddannelse

Elever, der er vurderet uddannelsesparate

 • Udarbejder uddannelsesplanen sammen med forældrene (Forældremyndighedens indehaver) på www.optagelse.dk
 • Forældrene og eleven skal underskrive uddannelsesplanen.
 • Forældrene og eleven er ansvarlige for at overholde frister for udarbejdelse af planen og for at sende ansøgning digitalt til ungdomsuddannelse eller 10. klasse

Elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate

 • Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) sørger for, at eleven udarbejder uddannelsesplanen, og at forældrene inddrages
 • UU sørger for, at planen er korrekt udfyldt

 

I 10. klasse foretager UU

 • Den løbende revision af uddannelsesplanen
 • Revision af planen ved afslutning af 10. klasse.

Underskrifter

 • Uddannelsesparate elever: eleven og forældre
 • Ikke uddannelsesparate elever: eleven, forældre, UU og skolen

 

Bekendtgørelsen